Cuda architektoniczne

Remont zabytkowego budynku – przepisy

4 maja 2017 0 komentarzy

stary budynek

green308/bigstockphoto.com

Bycie właścicielem zabytkowej nieruchomości jest nie lada wyzwaniem. Przepisy prawne nakładają bowiem na takie osoby wiele obowiązków i obostrzeń związanych z jej utrzymaniem. Budynki te wymagają szczególnego traktowania, toteż ich przystosowanie do pewnych standardów mieszkaniowych czy wykończenie jest o wiele trudniejsze, niż w przypadku innych nieruchomości.

Zabytki są chronione na mocy przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z nią zbytkiem jest nieruchomość, jej części lub zespół, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Sposoby ochrony zabytków

Zabytki takie mogą być chronione poprzez:

  • wpisanie do rejestru zabytków,
  • wpisanie na Listę Skarbów Dziedzictwa,
  • uznanie za pomnik historii,
  • utworzenie parku kulturowego,
  • ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Remont zabytkowej nieruchomości – skąd pozwolenia?

Uznanie nieruchomości za zabytek ogranicza prawa właściciela w stosunku do niej, w ten sposób, że nie może on postępować z nią dobrowolnie i według własnego uznania. Aby zagospodarować na cele użytkowe nieruchomość wpisaną do rejestru zabytków, właściciel powinien posiadać dokumentację konserwatorską, która określa stan nieruchomości oraz możliwość jej adaptacji. Ponadto niezbędny jest programu prac konserwatorskich, który należy ustalić w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, określający zakres prac i materiały, jakie zostaną zastosowane podczas remontu. Dodatkowo z konserwatorem należy uzgodnić plan zagospodarowania budynku wraz z jego otoczeniem.

Po uzyskaniu tych dokumentów, a przed rozpoczęciem prac, właściciel powinien uzyskać pozwolenie na budowę, a także otrzymać pozwolenie na prowadzenie tych robót, które wydaje wojewódzki konserwator zabytków właściwy ze względu na położenie nieruchomości. Rozbiórka zabytkowego budynku możliwa jest natomiast po uzyskaniu zgody Generalnego Konserwatora Zabytków, który działa w imieniu Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dokonuje on wykreślenia zabytku z rejestru.

Przeprowadzenie remontu zabytku bez uzyskania odpowiedniego pozwolenia, albo wbrew jego postanowieniom, zagrożone jest karą grzywny.

Dodane w kategorii: Baza wiedzy
Tagi: prawo

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany/ Wymagane pola oznaczone gwiazdką *