Cuda architektoniczne

Odpowiedzialność prawna architekta

20 lutego 2019 0 komentarzy

plan budowy

Architekt jest zawodem interdyscyplinarnym, co oznacza, że łączy w sobie wiedzę z wielu dziedzin. Przez to ciężko również wskazać jego precyzyjną definicję. Z uwagi na szeroki zakres usług, na architekcie spoczywa również duża odpowiedzialność.

Architekci wykonują wolny zawód, zajmują się między innymi wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych. Zgodnie z definicją ustawową funkcją taką jest działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno – organizacyjnych. Zalicza się do tego np. projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno – budowlanych, czy nadzór autorski. Odpowiedzialność architektów za te działania wynika z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 grudnia o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Zgodnie z tą ustawą architekt odpowiada za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Natomiast z uwagi na te czynności, które wymagają fachowej wiedzy i doświadczenia, Minister Finansów wydał rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej tej grupy zawodowej oraz dwóch pozostałych wskazanych w ustawie o samorządach zawodowych. Rozporządzenie określa zakres i przedmiot ubezpieczenia OC.

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w ramach posiadanych uprawnień. Ubezpieczenie takie musi posiadać każda osoba, która jest wpisana na listę członków izb architektów lub inżynierów budownictwa w terminie 30 dni od dnia wpisu.

Minimalna suma gwarancyjna takiego ubezpieczenia wynosić powinna 50 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową. Wysokość tej kwoty ustala się stosując średni kurs euro ogłoszony przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym zawarto umowę ubezpieczenia. Polisa taka ma jednak pewne ograniczenia i nie obejmuje:

  • szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom fizycznym, przez niego zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub wykonującym usługi lub roboty na rzecz ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego, powstałe w związku z wykonywaniem pracy, usług lub robót na rzecz ubezpieczonego,
  • szkód, które miały miejsce po skreśleniu ubezpieczonego z listy członków izby, jak i również w okresie zawieszenia w prawach członka izby,
  • szkód wynikłych z przekroczenia ustalonych kosztów,
  • szkód związanych z zapłatą kar umownych,
  • szkód, które wyniknęły z normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji obiektów budowlanych,
  • szkód powstałych wyniku naruszenia praw autorskich, jak i również patentów,
  • szkód powstałych wskutek działań wojennych, zamieszek i rozruchów, stanu wojennego i aktów terroru.

Za zawinione naruszenie przy wykonywaniu czynności zawodowych przepisów, zasad wiedzy technicznej lub urbanistycznej, oraz zasad etyki zawodowej architekci ponoszą również odpowiedzialność dyscyplinarną i zawodową.

Dodane w kategorii: Baza wiedzy
Tagi: prawo

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany/ Wymagane pola oznaczone gwiazdką *